Nieuwbouw basisschool de Fortgens
Startbijeenkomst en begeleiding bij de eerste fase

Opdrachtgever PCSV

Bekijk details

Basisschool De Fortgens in Voorschoten staat aan de vooravond van een nieuwbouwtraject. Voor hun heb ik een introductiesessie verzorgd om een gezamenlijk vertrekpunt te krijgen. De sessie bestond uit zowel kennisoverdracht als een interactief deel samen met bestuursleden, directie, medewerkers en de gemeente.

Vervolgens heb ik de school begeleid bij de vorming van het projectteam en tijdens de inventarisatiefase bij het formuleren van de onderwijsvisie en ambities, de budgetinventarisatie, en het verkennen van de (mate van) samenwerking met externen.

Resultaat

 • zicht op de omvang van het project, rolverdeling, de betrokken stakeholders en de geldstromen
 • helder overzicht over juridische afwegingen die gemaakt moeten worden
 • de juiste stappen in elke projectfasen doorlopen

Blauwdruk – standaard programma van eisen huisvesting
Ontwikkeling van een locatie-overstijgende standaard voor de organisatie

Opdrachtgever SkippyPePijN

Bekijk details

De blauwdruk is opgesteld samen met en voor SkippyPePijN, een kinderopvangorganisatie die een duurzame huisvesting nastreeft en grip op de kwaliteit van haar locaties wil houden. De blauwdruk is de onderlegger voor een programma van eisen en biedt houvast voor overleg tussen partijen die bij de realisatie van huisvesting van kinderopvang betrokken zijn.

Het idee is het dit document voorafgaand aan een nieuwbouwtraject aan de adviseurs te verstrekken, zodat de architect maar ook de installatieadviseur de uitgangspunten voor SkippyPePijN helder heeft. Tegelijkertijd dient het document om intern controle op de projectkwaliteit te houden. De checklists gaan helpen om geen punten te vergeten en systematisch grip op het traject te houden bij elke controleronde en projectfase.

Resultaat

 • Grip op de kwaliteit van al je huisvestingsprojecten
 • Weten waar je prioriteiten zitten
 • Begeleiding tijdens alle projectfasen
 • Praktische checklists zodat er geen onderwerpen vergeten worden

Samen bouwen aan IKC’s
Advies en begeleiding diverse locaties nieuw- en verbouwprojecten

Opdrachtgever SkippyPePijN

Bekijk details

Advies en begeleiding diverse locaties nieuw- en verbouwprojecten IKC’s met als doel SkippyPePijN te ondersteunen om kwalitatief goede huisvesting te (laten) realiseren. Huisvesting die aansluit op het beleid van SkippyPePijN.  De begeleiding omvat de diverse fasen, zoals: Schetsontwerp, voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, aanbesteding, uitvoering.

 


Aanbeveling "Grote dank voor je enorme inzet en flexibiliteit voor SkippyPePijN rondom alle (ver)bouw projecten binnen de IKC ontwikkelingen." Lees verder

Resultaat

 • Tijdbesparing door professionele deskundige ondersteuning
 • Identificeren van risico’s en kansen
 • Heldere vertaalslag tussen technische en juridische vaktaal als basis voor goede keuzes

Intervisiebijeenkomst verduurzaming maatschappelijk vastgoed
Hoe pak je het aan?

Opdrachtgever Platform31

Bekijk details

De vastgoedportefeuille van gemeenten is heel divers. Gemeentes zijn eigenaar van uiteenlopende functies zoals schoolgebouwen, sportaccommodaties, bibliotheken, theaters, gezondheidscentra en buurthuizen. Voor hun ligt een grote verduurzamingsopgave. Een uitdaging is de veelzijdigheid van de huurders en gebruikers. Een andere uitdaging ligt in de verschillende financieringsstromen (directe en indirecte investering) bij de verschillende beleidsvelden (zorgen, leren, werken, wonen etc.) en de daarmee verbonden split incentive bij investeringen.

Platform 31 organiseerde op 21 november een intervisiebijeenkomst voor gemeenten op Kasteel oud Zuylen,

waarbij ik actief betrokken ben geweest bij de opstelling van het programma, de kennisoverdracht en intervisie tijdens de bijeenkomst.

Sprekers:

– Van ambitie en visie naar portefeuillestrategie en uitvoering – Romy Schneider, vastgoedadviseur scholen

De aanpak van het Rijksvastgoedbedrijf, Purdey van Wissen, strategisch adviseur verduurzaming bij het Rijksvastgoedbedrijf,

Sectorale Routekaart maatschappelijk vastgoed, Wicher Schönau, VNG

Resultaat

 • Agenderen thema ‘verduurzaming maatschappelijk vastgoed’
 • Handvatten om een eigen beleidspraktijk te kunnen ontwikkelen
 • Van en met elkaar leren
 • Handvatten om stappen te maken met verduurzamen maatschappelijk vastgoed!

Portfolio onderzoek – QuickScan Huisvesting
Van incident naar structurele oplossing

Opdrachtgever Les Petits

Bekijk details

Kinderopvang Les Petits met hoofdvestiging in Bloemendaal wil de kwaliteit van hun locaties verbeteren en beter kunnen managen. In het kader van deze doelstelling wordt een QuickScan uitgevoerd op 19 locaties. Deze QuickScan verschaft inzicht in de huidige situatie.
Aan de hand van een vooropgestelde lijst met meetbare criteria (Prestatie-eisen) wordt elke locatie geïnspecteerd en worden de eigenschappen per gebouw vastgelegd.

Hierbij kijken we naar:

          de ruimtelijk-visuele kwaliteiten van het gebouw – Beleving
          de functionele kwaliteiten – Gebruik
          de kwaliteiten uit het oogpunt van gezondheid en exploitatie – Techniek
          een aantal financiële aspecten

De QuickScan spreekt een voor alle betrokkene partijen (gebruiker, eigenaar, vastgoedadviseur) begrijpelijke taal.

 


Aanbeveling "Het inzicht om de juiste aandacht te besteden aan het huisvestingskader voor de kinderopvang heeft Romy Schneider onze organisatie, Les Petits, gegeven. " Lees verder

Resultaat

 • De QuickScan verschaft inzicht in de huidige situatie
 • Weten wat de sterke kanten zijn en waar je huisvesting niet in lijn is met je ambitie
 • Helder vertrekpunt voor de facilitair coördinator
 • Urgentie identificeren, verbanden zien en opgaven clusteren

Kwaliteitskader Huisvesting Kinderopvang (medeauteur)
Goede Kinderopvang vraagt om goede gebouwen

Opdrachtgever Waarborgfonds Kinderopvang

Bekijk details

Het kwaliteitskader is een werkdocument voor de kinderopvang van het Waarborgfonds Kinderopvang. Het kadert kwaliteit op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, gebruik en techniek.

 • Het kader is systematisch opgebouwd,
 • heeft overzichtelijke thema’s,
 • gebruikt eenduidige taal,
 • en is een richtinggevend hulpmiddel voor de kinderopvang.

 Begrijpelijk voor iedereen binnen en buiten de organisatie (locatie manager, facilitair manager, bestuur, gemeente, verhuurder, leverancier, scholen,….)

Download via: Waarborgfonds Kinderopvang

Gebruik het:
– om overleg te voeren
– als sturingsinstrument om beleid te maken
– om PvE’s te maken
– als basis voor nieuwbouwplannen
– als  checklist voor bestaande kwaliteit
– om locaties te vergelijken (QuickScan)

Via het Waarborgfonds Kinderopvang geef ik ook de bijbehorende cursus. Meer informatie: hier

 

 

Resultaat

 • werkdocument voor de kinderopvang
 • eenduidig -herkenbaar - praktisch toepasbaar
 • Download via: www.waarborgfondskinderopvang.nl

informatieplicht energiebesparing
Van inventarisatie naar plan van aanpak

Opdrachtgever diverse scholen en kinderopvangorganisaties

Bekijk details

Ik help diverse scholen en kinderopvangorganisaties om te voldoen aan de informatieplicht in het kader van de energiebesparingsverplichting binnen het activiteitenbesluit (Wet milieubeheer). De energiebesparingsplicht is een bestaande plicht uit 2008. Hieraan moeten alle instellingen voldoen als zij: – meer dat 50.000 kwh stroom verbruiken    of – meer dan 25.000 m³ gas verbruiken. Je kan aan deze verplichting het makkelijkst voldoen als je de erkende maatregelenlijst volgt. Deze lijsten zijn in 2018 herzien en nieuw geordend. Wat is nieuw: In 2019 hebt je naast de bestaande uitvoeringsplicht ook een meldplicht. Voor 1 Juli 2019 moeten de lijsten ingediend zijn op het door de overheid beschikbaar gestelde digitale portaal op internet.

Resultaat

 • heldere inventarisatie
 • op tijd voldoen aan je verplichtingen
 • gezamenlijk een plan van aanpak maken

QuickScan huisvesting Sinne
Doorontwikkeling Kwaliteitskader & QuickScan voor kinderopvang

Opdrachtgever Sinne / Waarborgfonds Kinderopvang

Bekijk details

Landelijk is er door meerdere kinderopvangorganisaties aangegeven behoefte te hebben aan een algemeen geldend standaard kwaliteitsdocument voor de huisvesting. Doel is om als sector net als voor het Primair en Voortgezet Onderwijs te kunnen beschikken over een eigen kwaliteitsdocument dat standaard kwaliteitscriteria omschrijft, de Kwaliteitskader Huisvesting Kinderopvang. Deze criteria kunnen getoetst worden met een QuickScan die hierop perfect aansluit. Kinderopvang Sinne met hoofdvestiging in Leeuwaarden werkt mee aan deze ontwikkeling en laat in dit kader de kwaliteit van de huisvesting van een aantal locaties scannen.

Resultaat

 • Interactief toestingsinstrument om aantrekkelijke, gezonde en betaalbare huisvesting te bereiken
 • Handreiking voor strategische, taktische en operationele keuzes
 • Perfecte aansluiting van het kwaliteitskader op de Scan

Expert bij Waarborgfonds Kinderopvang
Maatwerkadvies en trainingen

Opdrachtgever Waarborgfonds Kinderopvang

Bekijk details

Workshop Kwaliteitskader Huisvesting Kinderopvang en workshop Verduurzaming in de Kinderopvang aangeboden door het Waarborgfonds Kinderopvang. De volgende cursus staat gepland op:

 • dinsdag 1 oktober 2019

Aanmelden a.j.b. bij het Waarborgfonds Kinderopvang. Dat kan via deze link. Bij Waarborgfonds Kinderopvang ondersteun ik bij maatwerkopdrachten op het gebied van huisvesting en duurzaamheid. Verder werk ik mee aan de ontwikkeling van het Kwaliteitskader Huisvesting Kinderopvang en geef ik de cursus over duurzaamheid. Kijk hier naar mijn profiel bij Waarborgfonds Kinderopvang voor meer informatie en voor het maken van een afspraak. waarborgfonds, kinderopvang, kwaliteitskader, huisvesting

Resultaat

 • QuickScan huisvesting
 • Hulp bij verduurzaming
 • Ontwikkeling Kwaliteitskader Huisvesting Kinderopvang

Duurzame wijken Leiden
Begeleiding leerlingen Technasium Da Vinci College Kagerstraat

Opdrachtgever Technolab Leiden

Bekijk details

In mei en juni kruipen 2 vwo-leerlingen van het Technasium Da Vinci Kagerstraat in Leiden in de rol van Manager Duurzaamheid. Ik kijk er naar uit om hun hierbij te helpen. In groepsverband gaan zij onderzoeken hoe duurzaam de wijken van Leiden zijn en wat er gedaan kan worden om de gemeente nog duurzamer te maken. Hiervoor krijgen ze ook hulp van de wijkambassadeurs. Technolab begeleidt het project en heeft mij gevraagd om aan te schuiven als duurzaamheidsexpert. Ik ga de leerlingen bij hun onderzoek begeleiden en handvatten geven om keuzes te maken. Hiermee kunnen ze goed onderbouwde beslissingen nemen. Ik wens alle leerlingen veel succes en hoop dat ze bij de eindpresentatie de gemeente Leiden (hier in de rol van opdrachtgever) kunnen overtuigen. Fijn dat het Da Vinci College Kagerstraat ook dit jaar weer de focus legt op milieu en duurzaamheid in het kader van de Technasium-opdrachten. Het project is een samenwerking van Technasium, de Gemeente Leiden en het Da Vinci College in Leiden.


Aanbeveling "Romy bracht dit project echt naar een hoger niveau." Lees verder

Resultaat

 • Bewustwoording voor duurzaamheid bij scholieren
 • Begeleiden van leerlingen met expertise uit de praktijk

Kwaliteitsscan kinderopvanglocaties
Een helder vertrekpunt met de Quickscan

Opdrachtgever Vlietkinderen

Bekijk details

Kinderopvang Vlietkinderen met hoofdvestiging in Voorburg wil de kwaliteit van hun 23 locaties verbeteren en beter kunnen managen. In het kader van deze doelstelling wordt een quickscan uitgevoerd op de 23 locaties. Deze quickscan verschaft inzicht in de huidige situatie.  Aan de hand van een vooropgestelde lijst met meetbare criteria (Prestatie-eisen) wordt elke locatie geïnspecteerd en worden de eigenschappen per gebouw vastgelegd. Hierbij wordt gekeken naar: ·         de functionele en ruimtelijk-visuele kwaliteiten van het gebouw ·         de kwaliteiten uit het oogpunt van gezondheid ·         en een aantal financiële aspecten.


Aanbeveling "Bedankt voor het prachtige en vooral praktische eindresultaat, waar wij zeker mee aan de slag gaan!" Lees verder

Resultaat

 • Helder vertrekpunt en sturingsinstrument voor facilitair coördinator
 • Helder communicatiemiddel (De quickscan spreekt een voor alle betrokkene partijen (gebruiker, eigenaar, vastgoedadviseur) begrijpelijke taal.)
 • Identificeren van de meest urgente problemen in het kader van de huisvesting

Energiebesparing voor basischolen
stop de energieverspilling

Opdrachtgever VvE Noordhofland scholencomplex (in oprichting)

Bekijk details

In 2016 en 2017 gaan we door een aantal maatregelen het energieverbruik van de basisscholen De Vink en Het Kompas met substantieel omlaag brengen. Romy Schneider Vastgoedadvies zal de scholen bij dit traject begeleiden. Uit eerste onderzoeken is gebleken dat er een behoorlijk besparingspotentieel in het gebouw zit. Minder verbruik betekent minder kosten op je exploitatie. Stop de energieverspilling bespaar kosten Veel nieuwbouwscholen met duurzaamheidcertificaat worden alsnog met een hoge energierekening opgezadeld. De gebouwen zijn heel goed geïsoleerd en iedereen verwacht dan ook dat de energierekening omlaag zou moeten gaan. Vaak is de installatie (ventilatie, verwarming) niet goed afgestemd op de gebruikstijden. Hier valt veel winst te halen. Ook kan het zijn dat bij de aansluiting en de bemetering iets niet goed gaat. In 2016 willen wij de energierekening van het NH-scholencomplex significant omlaag brengen. Zit u ook met hoge energiekosten? Neem dan vrijblijvend contact op voor een adviesgesprek.

Resultaat

 • Doel: Zekerheid over een correcte bemetering en facturering
 • Doel: Geoptimaliseerde afstemming van de installatie op de gebruikstijden
 • Doel: Significant lagere energierekening

Future school - Duurzaam Da Vinci
Begeleiding leerlingen Technasium

Opdrachtgever Technolab

Bekijk details

Het Da Vinci College wil goed voorbereid zijn op de toekomst. Ze willen een aantrekkelijke school zijn die inspeelt op de technologische vooruitgang, de toenemende vraag naar duurzaamheid en nieuwe manieren van onderwijzen. In het kader van een onderzoek en ontwerpopdracht begeleid ik 3 HAVO leerlingen van het Technasium bij hun opdracht. Uiteraard gaan we in dit kader ook op energiejacht en kritisch kijken hoe duurzaam de school nu al is en wat er nog te verbeteren valt. Het project is een samenwerking van Technasium, de Gemeente Leiden en het Da Vinci College in Leiden.

Resultaat

 • Bewustwoording voor duurzaamheid bij scholieren
 • Begeleiden van leerlingen met expertise uit de praktijk
 • Een stap dichter bij de IDEALE SCHOOL

Een soepele start voor VvE
Onderwijs en sport onder een dak

Opdrachtgever VvE in oprichting (samenwerking met colocus)

Bekijk details

Procesbegeleiding van de toekomstige VvE partijen Bij de oprichting van een VvE komt er nogal wat bij kijken. De toekomstige eigenaren van de VvE moeten het eens worden over een aantal juridische stukken zoals de splitsingsakte en de splitsingstekeningen. Wij navigeren de partijen in het proces om de toekomstige interne rollen te verdelen en de eerste beleidsstukken zoals de demarcatielijsten, meerjarenonderhoudsplanning en exploitatiebegroting voor te bereiden. Daarnaast verzorgen wij de inkoop van het contractonderhoud. Tip: Download hier gratis Overzicht organen van de VvE en checklist takenverdeling.

Binnenklimaat Sluis

Ambassadeur Green Deal Scholen
Aantrekkelijke, gezonde en betaalbare scholen voor iedereen

Opdrachtgever Green Deal Scholen

Bekijk details

De scholen die ik wil zien in Nederland zijn AANTREKKELIJK, GEZOND en BETAALBAAR. Dat zijn gebouwen waar leerkrachten graag les willen geven, waar kinderen les krijgen in een omgeving die perfect aansluit op de onderwijsvisie van de school en ouders in de rij zullen staan om hun kinderen aan te melden. Kortom gebouwen waar iedereen jaloers op is. Kosten besparen op energie en verduurzaming van het gebouw zijn krachtige instrumenten om steeds dichter bij dit ideaalbeeld te komen. Want de meerderheid van de scholen scoort een dikke onvoldoende als het gaat om energiezuinigheid. Investeren in duurzaamheid levert op termijn weer geld op, omdat het gebouw zuiniger wordt. Daarnaast biedt huisvesting niet alleen voor een school, maar ook voor de gemeente een uitstekende mogelijkheid hun maatschappelijke verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaamheid waar te maken door zelf een inspirerend voorbeeld te zijn.   Lees meer over mijn werk als ambassadeur bij Green Deal Scholen of neem contact met mij op. Link ambassadeur Green Deal scholen


Aanbeveling "Jullie hebben laten zien dat verduurzaming van schoolgebouwen mogelijk is en hebben collega’s in het veld geïnspireerd om vergelijkbare stappen te zetten." Lees verder

Omgevingsvergunning verbouwing monumentale school

Opdrachtgever Haanstrabasisschool te Leiden

Bekijk details

Een deel van het gebouw aan de Stadhouderslaan 1b te Leiden zal in medegebruik gegeven worden aan de Haanstra basisschool. Het toekomstige gebruik vraagt om een aantal bouwkundige ingrepen. Omdat het gebouw is een gemeentelijk monument is moeten hiervoor vergunningen worden aangevraagd. Bouwhistorische waarde: De school werd in 1922 gebouwd. De architect was vermoedelijk A.T. Kraan uit Oegstgeest. De historische structuur en afwerking aan de binnenkant is in het 1922 gebouwde deel voor een groot deel intact gebleven. Voorbeelden zijn ornament in de tegelvloeren, de stucranden langs het plafond en de getrapt uitgemetselde lisenen in de gangen. De uitbreidingen na 1930 onderscheiden zich door een soberder uitvoering. Reversibel ingreep: Een monument ontleent veelal zijn waarde aan de bouwgeschiedenis. Latere wijzigingen of toevoegingen kunnen van groot belang zijn omdat de bouwgeschiedenis van een gebouw daaraan afleesbaar is. De voorgestelde toegevoegde afscheiding zal reversibel uitgevoerd worden. Dat betekend dat de ingreep weer ongedaan gemaakt kan worden zonder de monumentale waarde aan te tasten.


Aanbeveling "De ervaring en de kennis in verduurzaming op scholen weet zij feilloos om te zetten in een visie over duurzaamheid op lange termijn." Lees verder

Aanvraag voorziening indienen
Vervanging of renovatie?

Opdrachtgever Nutsbasisschool te Voorschoten

Bekijk details

Het schoolgebouw waar de Nutsbasisschool dateert van 1953. In de loop van de jaren heeft er op verschillende momenten een uitbreiding, aanbouw of verbouwing plaatsgevonden. Het grootste deel van het pand heeft inmiddels een leeftijd van 64 jaar en is hiermee (sterk) verouderd. De school staat voor een heel belangrijke keuze. Vervangende nieuwbouw of een levensverlengende renovatie. Ik heb het schoolbestuur begeleid met ruimtelijk, juridische en financiële analyses zodat zij een goede beslissing konden nemen en de aanvraag voor een voorziening in te kunnen dienen bij de gemeente.


Aanbeveling "Capabel, helder en gestructureerd. De missing link tussen concept en uitvoering." Lees verder

Resultaat

 • Advies op maat zodat het bestuur de juiste beslissing kon nemen
 • Heldere argumentatie die aansluit bij de huisvestingsverordening

Westergasfabriekhotel
Herbestemming van het voormalig stadsdeelkantoor in het Amsterdamse Westerpark naar duurzaam hotel.

Opdrachtgever Leeuwenpoort B.V.

Bekijk details

Projectmedewerking en project management support Het voormalige Stadsdeelkantoor op het terrein van de Westergasfabriek in Amsterdam (http://www.westergasfabriek.nl/) wordt komend jaar tot groen en duurzaam hotel omgebouwd. Dit gebeurt in samenwerking met Conscious Hotels. Het toekomstige hotel, dat naar verwachting eind 2017 open zal gaan, zal duurzaam worden in energie en materialen. Het bouwmanagement verzorgd Leeuwenpoort B.V., experts in de ontwikkeling van historisch vastgoed. Romy Schneider Vastgoedadvies ondersteund het bouwmanagement in de projectbegeleiding tijdens de definitieve ontwerpfase en de vergunningsaanvraag. Project management support op het gebied van planning, coördinatie projectpartijen en administratie zorgen voor een soepele verloop van de DO fase. Het ontwerp voor het rijksmonument in de Hollandsche Neorenaissancestijl wordt gemaakt door architectenbureau Hylkema Consultants (http://www.hylkemaconsultants.nl), een bureau dat zich gespecialiseerd heeft in monumentale gebouwen.


Aanbeveling "Romy heeft humor is volhardend en gedurende het proces altijd gericht op de inhoud." Lees verder

Resultaat

 • Ontzorgen van bouwheer en bouwmanagement
 • Soepele verloop van de DO fase binnen planning en kwaliteitseisen
 • Coördinatie bij de vergunningaanvraag

Noord Hofland scholencomplex
Projectbegeleiding en projectmanagement van bouwkundige werkzaamheden

Opdrachtgever Colocus

Bekijk details

Projectbegeleiding en projectmanagement van bouwkundige werkzaamheden voor het project NH-scholencomplex en coördinatie alsmede kwaliteitscontrole van de aannemer tijdens de uitvoering. Veraantwoordelijk voor:

 • Begeleiding van de uitvraag en contractvorming voor opdrachtgever
 • Planning van het project
 • Voeren van gebruikers overleggen met de schooldirectie
 • Opstellen van een kostenbeheersingstool
 • Toezicht en begeleiding tijdens de uitvoering

 


Aanbeveling "Romy is een fijne persoon om mee samen te werken in het bestuur. Ze neemt haar verantwoordelijkheden serieus en geeft op professionele wijze invulling aan de huisvestingszaken rondom de school." Lees verder

Een tweede leven voor de Moeder Godskerk te Voorschoten
Haalbaarheidsstudie en Business Case voor Herbestemming

Opdrachtgever Beheercommissie van de Parochie H. Laurentius en de Moeder Gods te Voorschoten

Bekijk details

De Moeder God’s kerk in Voorschoten is een  Rooms-katholieke kerk uit de jaren 60 gelegen in een wederopbouw woonwijk. Het ontwerp van de hoofdruimte heeft een bijzondere opzet. Het herinnert aan een Noord-Hollandse stolpboerderij: vierkant met een puntdak. Het altaar ligt in het midden van de vierkante ruimte. De monumentale kerktoren staat vrij. Het gebouw is een relatief zeldzaam voorbeeld van een moderne Katholieke Kerk in structuralistische bouwstijl en staat als beeldbepalend gebouw*) op de concept erfgoedlijst van Voorschoten. *) bron:  Structuur Cultuurvisie Voorschoten 2013-2028


Aanbeveling "Het is een genoegen om met architect Romy Schneider samen te werken. Ik heb haaar leren kennen als een kundig architect, die de verschillende facetten van haar professie, beheerst." Lees verder

Resultaat

 • Onderzoekrapport en uitwerking van 3 haalbare herbestemming- en ontwikkelconcepten.
 • Advies voor verdere stappen met gefundeerde financiële onderbouwing en risicoprofiel.
 • Inzicht in een haalbare verkoopopbrengst.

Begeleiding taxatie en scan taxatierapport

Opdrachtgever Beheercommissie van de Parochie H. Laurentius en de Moeder Gods te Voorschoten

Bekijk details

De parochie wil de actuele waarde van de kerk laten bepalen bij een erkende taxateur. Maatschappelijk vastgoed is vaak moeilijk te taxeren. Een beeldbepalend gebouw met specifieke functies is uniek in zijn omgeving. Taxatie op basis van vergelijkbare objecten in de buurt lukt dan niet. De juiste vraagstelling tav de verschillende waardebegrippen (marktwaarde, herbouwwaarde, WOZ-waarde, etc.) en waarderingsmethodes zijn van essentieel belang om tot een realistische taxatie te komen. Tip: Download hier gratis ‘Checklist voor een Taxatierapport’


Aanbeveling "Het is een genoegen om met architect Romy Schneider samen te werken. Ik heb haar leren kennen als een kundig architect, die de verschillende facetten van haar professie, beheerst." Lees verder

Resultaat

 • Goede voorbereiding dankzij taxatie checklist.
 • Soepele verloop van de taxatie.
 • De opdrachtgever kreeg een taxatierapport die precies aansluit aan zijn vraag.

Maatwerkadvies & Trainingen
Expert Waarborgfonds Kinderopvang

Opdrachtgever Waarborgfonds Kinderopvang

Bekijk details

Workshop Kwaliteitskader Huisvesting Kinderopvang en workshop Verduurzaming in de Kinderopvang aangeboden door het Waarborgfonds Kinderopvang. De volgende cursus staat gepland op:

 • dinsdag 1 oktober 2019

Aanmelden a.j.b. bij het Waarborgfonds Kinderopvang. Dat kan via deze link. Bij Waarborgfonds Kinderopvang ondersteun ik bij maatwerkopdrachten op het gebied van huisvesting en duurzaamheid. Verder werk ik mee aan de ontwikkeling van het Kwaliteitskader Huisvesting Kinderopvang en geef ik de cursus over duurzaamheid. Kijk hier naar mijn profiel bij Waarborgfonds Kinderopvang voor meer informatie en voor het maken van een afspraak. waarborgfonds, kinderopvang, kwaliteitskader, huisvesting

Pitch Fest #olland Creative - EXPO REAL München
Productie en organisatie van het event

Opdrachtgever BNA

Bekijk details

As part of Creative #olland the Royal Institute of Dutch Architects hosted a Pitch Fest on October 5th, 2017 for Creative Professionals and Real Estate Experts during the Expo Real fair in Munich. A unique chance for inspiration and business development. A networking opportunity for out-of-the-box thinkers and curious professionals. A meetup to develop unexpected solutions for the enormous metropolitan growth. #BNA asked mee to help them organizing the Pitch Fest #olland creative. It was an honour to do this. We made it a sparkling evening.  

Resultaat

 • Soepel verloop van het event door goede organisatie
 • Coördinatie van alle partijen (in Duits, Nederlands en Engels)
 • Een knallend "Pitch Fest"

UAR Leiden
projectleiding #uar

Opdrachtgever RAP Leiden

Bekijk details

Het RAP maakt een digitale architectuurgids Een architectuurgids als app voor smartphones, met een overzicht van monumenten, moderne architectuur, gesloopte gebouwen, nooit gerealiseerde gebouwen en thematische routes. UAR staat voor Urban Augmented Reality = Stedelijke Virtuele Realiteit.


Aanbeveling "Romy is een sprankelende humorvolle doelgerichte projectleider bij het RAP. Ze is gedreven en scherp op inhoudelijke details." Lees verder

Leids gebouw van de week
projectleiding #gvdw

Opdrachtgever RAP Leiden

Bekijk details

Onder de noemer: “Leer elke week een uniek Leids gebouw kennen! Deze week…” was dit 2 jaar lang en wekelijkse publicatie van het “Gebouw van de Week” dat vooral op de sociale media werd gepromoot. Op de website van RAP Leiden heeft het Gebouw van de Week een aparte rubriek in de kennisbank. Het initiatief van Gebouw van de Week is zeer enthousiast ontvangen. In 2015 is het bereik minimaal verdubbeld en vinden veel interacties op FB, Twitter en Linkedin plaats. Het team van Gebouw van de week was een opvolger van UAR en bestond uit ca 10 schrijvers, redacteurs, fotografen. De Leidse Amateurfotografenvereniging (LAFV) heeft op het gebied van fotografie een belangrijke bijdrage geleverd.


Aanbeveling "Romy is een sprankelende humorvolle doelgerichte projectleider bij het RAP. Ze is gedreven en scherp op inhoudelijke details." Lees verder

Resultaat

 • Archtectuureducatie voor een breed publiek
 • Wekelijkse publicatie van het “Gebouw van de Week”
 • Verdubbelen bereik op de social media in 2015
Feiten & Cijfers

Feit. Bewuster gebruik van kunstlicht kan verbruik halveren.

Feit. Eén graad minder warm bespaart 7% van de stookkosten.

Feit. Maarliefst 70% van de klimaatinstallaties is niet goed ingeregeld.

ROMY WORDT VERTROUWD DOOR