Optimaal Ventileren op Scholen
Nodig een expert uit!

Opdrachtgever Ruimte-OK

Bekijk details

Het project Optimaal Ventileren op Scholen van Ruimte-OK bracht mij dit voorjaar naar veel verschillende plekken met even zovele (school)culturen en gewoontes. Tijdens deze bezoeken inventariseren we de situatie en aanwezige kennis rondom binnenklimaat en ventilatie. En geven we deskundig adviezen aan het team voor verbetering.
Zowel basis- als middelbare scholen kunnen zo hun ventilatiebeleid en een gezond binnenklimaat (nog) beter op orde krijgen!

Ventileren is namelijk meer dan alleen techniek in een gebouw stoppen. Iedereen – leerkracht, schoolleiding, bestuur, gemeente – draagt bij voorkeur zijn steentje bij aan het optimaliseren van het binnenklimaat. Samen komen we verder!

Nodig nu een expert bij Ruimte-OK uit!


Aanbeveling "Dank voor je heldere rapport en het prettige gesprek, Romy. " Lees verder

Resultaat

 • Krijg inzicht in de huidige situatie
 • Heldere instructies voor het juiste gebruik van de ventilatie in jouw gebouw
 • Deskundige adviezen voor korte-, middellange en lange termijnaanpak

Quickscan luchtkwaliteit en ventilatie

Opdrachtgever Kinderopvang Solidoe

Bekijk details

Kinderdagverblijf Solidoe vroeg mij om de luchtkwaliteit in een van hun locaties te controleren en te kijken naar de warmteoverlast in de zomer. Het kinderdagverblijf zit in een voormalig schoolgebouw van ca. 52 jaar oud. Solidoe wilde graag weten welke mogelijkheden er zijn om het binnenmilieu te verbeteren.

We begonnen met een korte inventarisatie van de klachten. Aansluitend bracht ik op locatie de technische uitgangspunten van het ventilatiesysteem in beeld.
Door mee te lopen bij de rondgang die ik maakte, leerde de gebruiker het gebouw beter kennen door er eens met andere ogen naar te kijken. Hieruit volgden aanbevelingen voor aanpassingen.

Resultaat

 • Leer je eigen gebouw beter kennen
 • Krijg handvatten voor vervolgstappen en een systematische aanpak
 • Maak kennis met verbeteringen die je meteen kunt toepassen

Duurzame leer- en inspiratietour
Informeren en inspireren bij de verduurzaming van de kinderopvang

Opdrachtgever Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang

Bekijk details

De Duurzame leer- en inspiratietour bestaat uit diverse sessies waarin experts jou op een laagdrempelige manier meenemen in het maken van duurzame keuzes en de uitvoering daarvan. Met veel plezier heb ik, samen met Marion Breg, de sessies duurzame huisvesting en energiebesparing gegeven. De inspiratietours werden gegeven in inspirerende gebouwen op prachtige locaties. Een leuke groep deelnemers, uit verschillende Kinderopvangorganisaties, maakten het geheel compleet.

De Duurzame leer- en inspiratietour is onderdeel van de Groene Agenda Kinderopvang. Deze agenda is ontwikkeld door Stichting Waarborgfonds en Kenniscentrum Kinderopvang samen met Stichting Groen Cement en in samenwerking met Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en Belangenver. van Ouders in de Kinderopvang (BOinK).

Lees meer over de Groene Agenda Kinderopvang


Aanbeveling "Romy en Marion, bedankt voor deze dag vol kennis en inspiratie. " Lees verder

Resultaat

 • Inspireren en enthousiasmeren tot meer duurzaamheid
 • Drempels wegnemen en focussen op mogelijkheden
 • Tools om kwaliteit in kaart te brengen
 • Methodiek voor korte-, middellange en lange termijnaanpak voor je gebouwenbestand

Begeleiding van de VvE scholencomplex Noord-Hofland
VvE in goede handen

Opdrachtgever VvE scholencomplex Noord-Hofland

Bekijk details

De VvE scholencomplex Noord-Hofland bestaat uit 2 basisscholen en een gymzaal.

Het runnen van een VvE is een bijkomende taak van de schoolbesturen naast hun dagelijkse werkzaamheden.

Ik ondersteun en adviseer het bestuur bij de uitvoering van hun taken op strategisch niveau en ben de schakel met de gebouwbeheerder. Daarnaast ondersteun ik bij administratieve taken. Ik organiseer en bereid alle overleggen voor, leidde vergaderingen en verzorg de verslaglegging.  Ik zorg ervoor dat alle jaarstukken (begrotingen, jaarrekeningen) op tijd ter beoordeling bij de eigenaren zijn en verzorg het jaarverslag. Daarnaast stuur ik het proces aan bij het oplossen van issues. Een jaarlijkse evaluatie van energieverbruiken en het zorgdragen voor een steeds geactualiseerde meerjarenonderhoudsplanning behoort ook bij de service.


Aanbeveling "Ze werkt snel en accuraat. Ik kan haar volmondig aanbevelen!! " Lees verder

Resultaat

 • Ontzorgen van het VvE bestuur
 • Inhoudelijke informatievoorziening over huisvestingsthema’s
 • Strategische beslishulp bij huisvestingsvraagstukken
 • Oplossingsgerichte aanpak bij onderhoudskwesties en gebouwbeheer

Kerngroep – Buyer group Circulaire scholen
Circulariteit – van hippe kreet naar ambitiekader voor scholen

Opdrachtgever Fortgensschool-PCSV

Bekijk details

“Samen met scholen, gemeenten en de markt zetten wij de stap naar duurzame en circulaire scholen.”

Dit was het motto van de Buyer group – circulaire scholen.

De Fortgensschool in Voorschoten staat aan de vooravond van een nieuwbouwproject. Namens de school nam ik deel aan de kerngroep. Hier bekeken we hoe we onze ambities kunnen definiëren, waarbij we gebruikmaken van oplossingen die de CO2-uitstoot verminderen en grondstoffen efficiënt inzetten. Hoe kunnen we circulariteit meenemen in het ontwikkelproces van een schoolgebouw? Hoe kunnen we als opdrachtgevers samen een verschil maken?

Uit deze groep kwam onder andere een ambitiekader circulaire scholen voort.

Naast deelnemer in de kerngroep was ik de schakel tussen Buyer groep en de school. Van bestuur tot leerkracht nam ik het gehele team mee in de ontwikkeling van het ambitiekader.

Het Ministerie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft met Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties de Buyer groups opgericht. Een van de Buyer groups richt zich specifiek op circulaire scholen.

Resultaat

 • Helderheid over circulariteit
 • Verkennen en definiëren van je ambities
 • Een ambitiekader circulariteit als leidraad voor het verdere project
 • Verminderen CO2 uitstoot

Blauwdruk – standaard programma van eisen huisvesting
Ontwikkeling van een locatie-overstijgende standaard voor de organisatie

Opdrachtgever SkippyPePijN

Bekijk details

De blauwdruk heb ik opgesteld samen met en voor SkippyPePijN, een kinderopvangorganisatie die een duurzame huisvesting nastreeft en grip op de kwaliteit van haar locaties wil houden. De blauwdruk is de onderlegger voor een programma van eisen en biedt houvast voor overleg tussen partijen die bij de realisatie van huisvesting van kinderopvang betrokken zijn.

Het idee is het dit document voorafgaand aan een nieuwbouwtraject aan de adviseurs te verstrekken, zodat de architect maar ook de installatieadviseur de uitgangspunten voor SkippyPePijN helder heeft. Tegelijkertijd dient het document om intern controle op de projectkwaliteit te houden. De checklists gaan helpen om geen punten te vergeten en systematisch grip op het traject te houden bij elke controleronde en projectfase.

Resultaat

 • Grip op de kwaliteit van al je huisvestingsprojecten
 • Weten waar je prioriteiten zitten
 • Begeleiding tijdens alle projectfasen
 • Praktische checklists zodat er geen onderwerpen vergeten worden

Onderzoek ventilatie slaapkamers
Frisse lucht voor zoete dromen

Opdrachtgever Kinderopvang Wonderland Leiden

Bekijk details

Kinderdagverblijf Wonderland vroeg mij om de luchtkwaliteit in hun slaapkamers te controleren. Hun wens was een advies voor eventuele aanpassingen.

We begonnen met een korte inventarisatie van de klachten. Aansluitend bracht ik de technische uitgangspunten van het ventilatiesysteem in beeld. Een meerdaagse CO2-meting liet zien hoe het systeem presteert. Hieruit volgden aanbevelingen voor aanpassingen.

Resultaat

 • Inzicht in de huidige situatie
 • Handvatten voor een systematische aanpak
 • Kennis van maatregelen waarmee je meteen kunt beginnen

Samen bouwen aan IKC’s
Advies en begeleiding diverse locaties nieuw- en verbouwprojecten

Opdrachtgever SkippyPePijN

Bekijk details

Ik bied advies en begeleiding bij diverse nieuw- en verbouwprojecten van o.a. IKC’s met als doel SkippyPePijN kwalitatief goede huisvesting te (laten) realiseren. Huisvesting die aansluit op het beleid van SkippyPePijN.  Mijn begeleiding omvat de diverse fasen, zoals: schetsontwerp, voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, technische uitwerking.


Aanbeveling "Grote dank voor je enorme inzet en flexibiliteit voor SkippyPePijN rondom alle (ver)bouw projecten binnen de IKC ontwikkelingen." Lees verder

Resultaat

 • Tijdbesparing door professionele deskundige ondersteuning
 • Identificeren van risico’s en kansen
 • Heldere vertaalslag tussen technische en juridische vaktaal richting de opdrachtgever om goede keuzes te kunnen maken

Nieuwbouw De Fortgensschool
Startbijeenkomst en begeleiding bij de eerste fase

Opdrachtgever PCSV

Bekijk details

Basisschool De Fortgens in Voorschoten staat aan de vooravond van een nieuwbouwtraject. Voor hun heb ik een introductiesessie verzorgd om een gezamenlijk vertrekpunt te krijgen. De sessie bestond uit zowel kennisoverdracht als een interactief deel samen met bestuursleden, directie, medewerkers en de gemeente.

Vervolgens heb ik de school begeleid bij de vorming van het projectteam en tijdens de inventarisatiefase bij het formuleren van de onderwijsvisie en ambities, de budgetinventarisatie, en het verkennen van de samenwerking voor de ontwikkeling van een kindcentrum.

Daarnaast heb ik samen met het schoolbestuur de aanvraag voor de middelen bij de gemeente voorbereid en ingediend.

 

Resultaat

 • Zicht op de omvang van het project, rolverdeling, de betrokken stakeholders en de geldstromen
 • Helder overzicht over juridische afwegingen die gemaakt moeten worden
 • De juiste stappen in elke projectfasen doorlopen

Nulmeting energieverbruik 2Samen
Weten waar we staan

Opdrachtgever 2Samen

Bekijk details

Het energievraagstuk en de daarmee verbonden CO2-uitstoot is een belangrijke pijler als het gaat om duurzaamheid binnen een organisatie en mogelijke keuzes bij de verduurzaming van de huisvesting.

2Samen heeft mij gevraagd om een inventarisatie van het energieverbruik van de opvanglocaties te maken.

Met deze inventarisatie gaf ik 2Samen overzicht en inzicht op het gebied van energieverbruik. Dit gebeurt aan de ene kant door de locaties onderling te vergelijken, maar ook door landelijke kengetallen te betrekken. Daarnaast heb ik gekeken of de locaties voldoen aan de energielabelverplichtingen en of er nog energiebesparingsverplichtingen zijn vanuit de wetgeving.

2Samen gaat de resultaten meenemen bij de verdere uitwerking van hun meerjarenonderhoudsplanning.

 

Resultaat

 • Inzicht en bewustwording t.a.v. het energieverbruik en de daarmee verbonden CO2 uitstoot
 • Vergelijking van de locaties onderling
 • Identificeren van de uitschieters en het besparingspotentieel
 • Check van de wettelijke verplichtingen

Portfolio onderzoek – QuickScan Huisvesting
Van incident naar structurele oplossing

Opdrachtgever Les Petits

Bekijk details

Kinderopvang Les Petits met hoofdvestiging in Bloemendaal wil de kwaliteit van hun locaties verbeteren en beter kunnen managen. In het kader van deze doelstelling voerde ik een Quickscan uit  op 19 locaties. Deze QuickScan verschaft inzicht in de huidige situatie.

Aan de hand van een vooropgestelde lijst met meetbare criteria (prestatie-eisen) heb ik elke locatie geïnspecteerd en de eigenschappen per gebouw vastgelegd.

Hierbij keek ik naar:

 • de ruimtelijk-visuele kwaliteiten van het gebouw – Beleving
 • de functionele kwaliteiten – Gebruik
 • de kwaliteiten uit het oogpunt van gezondheid en exploitatie – Techniek
 • een aantal financiële aspecten

De QuickScan spreekt een voor alle betrokken partijen (gebruiker, eigenaar, vastgoedadviseur) begrijpelijke taal.

Dank aan Maaike Kluit (Mijns Inziens) en Marion Breg (Stipt project en advies), die mij bij de uitvoering ondersteund hebben.


Aanbeveling "Het inzicht om de juiste aandacht te besteden aan het huisvestingskader voor de kinderopvang heeft Romy Schneider onze organisatie, Les Petits, gegeven. " Lees verder

Resultaat

 • De QuickScan verschaft inzicht in de huidige situatie
 • Biedt een helder vertrekpunt voor de facilitair coördinator
 • Laat zien wat de sterke kanten zijn
 • Identificeert op welk vlak gebouwen niet aan de kwaliteitseisen van de organisatie voldoen
 • Maakt zichtbaar waar de hoogste urgentie ligt voor aanpak.
 • Helpt Structuren te zien en opgaven te clusteren

Quickscan kinderopvanglocaties binnenklimaat
Voorkom oververhitting in de zomer

Opdrachtgever SkippyPePijN

Bekijk details

Koeskoes, Wombat, Wallibi, Possum, Wallaroe, Kowari, enzovoort enzovoort… Ver reizen mocht er dan dit jaar niet in zitten, ik had toch een beetje een exotisch gevoel door al die Australische buideldieren.

Samen met facilitair coördinator Francie van Rest heb ik de ‘dierentuin’ van SkippyPePijN onder de loep genomen. De focus lag op inventarisatie van de locaties en het verkennen van de mogelijkheden om het zomerklimaat beheersbaar te maken.

Voor elke locatie maakte ik een rapport met de bevindingen en aanbevelingen, zowel voor de quickwins alsook voor de langere termijn. In de presentatie aan het kwaliteitsteam van SkippyPePijN heb ik de uitkomsten toegelicht. Ook hebben we stilgestaan bij de verschillende mogelijkheden om oververhitting te voorkomen en actief te koelen.

Op naar de verdere stappen….


Aanbeveling "Door het meelopen met jou heb ik ook weer heel veel kennis opgedaan. " Lees verder

Resultaat

 • Systematisch inzicht in de gebouwen
 • Weten welke maatregelen voor deze specifieke situatie geschikt zijn
 • Vergroten zelfredzaamheid van de facilitair coördinator door actieve deelname bij de inventarisatie
 • Weten hoe nu verder

Nulmeting energieverbruik – vergelijking locaties
Identificeer je energieslurpers

Opdrachtgever Les Petits

Bekijk details

In het kader van de eerder uitgevoerde QuickScan van de locaties heb ik voor Les Petits ook het energieverbruik van de KDV-locaties geïnventariseerd.

De energiekosten voor een locatie zijn een grote post aan de uitgavenkant in de exploitatie.

Bij de inventarisatie heb ik gekeken welke locaties de grootste energieslurpers zijn en of er een verband is met de kwaliteit en de leeftijd van de gebouwen, zodat deze informatie meegenomen kan worden bij de keuze van de maatregelen voor de locaties.

Resultaat

 • Inzicht en bewustwording t.a.v. het energieverbruik en de daarmee verbonden CO2 uitstoot
 • Vergelijking van de locaties onderling
 • Identificeren van de uitschieters

Invoering Energiemonitoring
Meten is weten

Opdrachtgever Vlietkinderen

Bekijk details

De inventarisatie van de locaties in 2019 in het kader van de wet milieubeheer (informatieplicht) was een goede aanleiding voor Vlietkinderen om energiemonitoring breder in te voeren.

Vlietkinderen heeft mij gevraagd om hen bij de uitrol te helpen en daarnaast een nulmeting te doen, waarin het energieverbruik van de locaties onderling vergeleken wordt. Daarnaast heb ik een inschatting gemaakt van het besparingspotentieel.

Voor deze opdracht werkt Vlietkinderen tevens samen met ee-care. Zij leveren het monitoringsplatform en ondersteunen door opvallende verbruiken te signaleren.

Dit project loopt nog.

Resultaat

 • Inzicht en bewustwording t.a.v. het energieverbruik en de daarmee verbonden CO2 uitstoot
 • Grip op energieverbruik door digitaal monitoren
 • Vergelijking van de locaties onderling

Inspiratiesessie duurzaamheid en ontwikkeling duurzaamheidsmatrix
Samen op weg naar een duurzame organisatie

Opdrachtgever Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang/ 2Samen

Bekijk details

Kinderopvangorganisatie 2Samen wil graag stappen zetten op het gebied van duurzaamheid. De hiervoor intern opgerichte werkgroep heeft al snel gemerkt dat duurzaamheid een heel breed begrip is en terugkomt in alle afdelingen en lagen van de organisatie zelf. Om tot een gezamenlijk vertrekpunt te komen gaf ik op verzoek van 2Samen een inspiratiesessie aan de werkgroep.

Vervolgens hebben we samen gekeken welke stappen de organisatie moest zettenen waar ze zouden kunnen beginnen.

Hiervoor hebben we een matrix ontwikkeld. Voor de afdeling bedrijfsvoering (deel huisvesting) heb ik daarnaast  een plan van aanpak uitgewerkt.

Dit project voor 2Samen heb ik als expert huisvesting voor het Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang uitgevoerd.

Resultaat

 • Inspireren en enthousiasmeren tot meer duurzaamheid
 • Gezamenlijk vertrekpunt voor een breder draagvlak
 • Handvatten voor de aanpak
 • Keuze kunnen maken waarmee te beginnen

Intervisiebijeenkomst verduurzaming maatschappelijk vastgoed
Hoe pak je het aan?

Opdrachtgever Platform31

Bekijk details

De vastgoedportefeuille van gemeenten is heel divers. Gemeentes zijn eigenaar van uiteenlopende functies zoals schoolgebouwen, sportaccommodaties, bibliotheken, theaters, gezondheidscentra en buurthuizen. Voor hun ligt een grote verduurzamingsopgave. Een uitdaging is de veelzijdigheid van de huurders en gebruikers. Een andere uitdaging ligt in de verschillende financieringsstromen (directe en indirecte investering) bij de verschillende beleidsvelden (zorgen, leren, werken, wonen etc.) en de daarmee verbonden split incentive bij investeringen.

Platform 31 organiseerde op 21 november een intervisiebijeenkomst voor gemeenten op Kasteel oud Zuylen,

waarbij ik actief betrokken ben geweest bij de opstelling van het programma, de kennisoverdracht en intervisie tijdens de bijeenkomst.

Sprekers:

– Van ambitie en visie naar portefeuillestrategie en uitvoering – Romy Schneider, vastgoedadviseur scholen

De aanpak van het Rijksvastgoedbedrijf, Purdey van Wissen, strategisch adviseur verduurzaming bij het Rijksvastgoedbedrijf,

Sectorale Routekaart maatschappelijk vastgoed, Wicher Schönau, VNG

Resultaat

 • Agenderen thema ‘verduurzaming maatschappelijk vastgoed’
 • Handvatten om een eigen beleidspraktijk te kunnen ontwikkelen
 • Van en met elkaar leren
 • Handvatten om stappen te maken met verduurzamen maatschappelijk vastgoed!

Kwaliteitskader Huisvesting Kinderopvang
Goede Kinderopvang vraagt om goede gebouwen

Opdrachtgever Waarborgfonds Kinderopvang

Bekijk details

Vanaf het begin ben ik als medeauteur actief betrokken geweest bij de ontwikkeling van het Kwaliteitskader Huisvesting Kinderopvang.  Het kwaliteitskader is een werkdocument voor de kinderopvang van het Waarborgfonds Kinderopvang. Het kadert kwaliteit op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, gebruik en techniek.

 • Het kader is systematisch opgebouwd,
 • heeft overzichtelijke thema’s,
 • gebruikt eenduidige taal,
 • en is een richtinggevend hulpmiddel voor de kinderopvang.

 Begrijpelijk voor iedereen binnen en buiten de organisatie (locatie manager, facilitair manager, bestuur, gemeente, verhuurder, leverancier, scholen,….)

Download via: Waarborgfonds Kinderopvang

Gebruik het:
– om overleg te voeren
– als sturingsinstrument om beleid te maken
– om PvE’s te maken
– als basis voor nieuwbouwplannen
– als  checklist voor bestaande kwaliteit
– om locaties te vergelijken (QuickScan)

Via het Waarborgfonds Kinderopvang geef ik ook de bijbehorende cursus. Meer informatie: hier

 

 

Resultaat

 • werkdocument voor de kinderopvang
 • eenduidig -herkenbaar - praktisch toepasbaar
 • Download via: www.waarborgfondskinderopvang.nl

informatieplicht energiebesparing
Van inventarisatie naar plan van aanpak

Opdrachtgever diverse scholen en kinderopvangorganisaties

Bekijk details

Ik help diverse scholen en kinderopvangorganisaties om te voldoen aan de informatieplicht in het kader van de energiebesparingsverplichting binnen het activiteitenbesluit (Wet milieubeheer). De energiebesparingsplicht is een bestaande plicht uit 2008. Hieraan moeten alle instellingen voldoen als zij: – meer dat 50.000 kwh stroom verbruiken    of – meer dan 25.000 m³ gas verbruiken. Je kan aan deze verplichting het makkelijkst voldoen als je de erkende maatregelenlijst volgt. Deze lijsten zijn in 2018 herzien en nieuw geordend. Wat is nieuw: In 2019 hebt je naast de bestaande uitvoeringsplicht ook een meldplicht. Voor 1 Juli 2019 moeten de lijsten ingediend zijn op het door de overheid beschikbaar gestelde digitale portaal op internet.

Resultaat

 • heldere inventarisatie
 • op tijd voldoen aan je verplichtingen
 • gezamenlijk een plan van aanpak maken

QuickScan huisvesting Sinne
Doorontwikkeling Kwaliteitskader & QuickScan voor kinderopvang

Opdrachtgever Sinne / Waarborgfonds Kinderopvang

Bekijk details

Landelijk is er door meerdere kinderopvangorganisaties aangegeven behoefte te hebben aan een algemeen geldend standaard kwaliteitsdocument voor de huisvesting. Doel is om als sector net als voor het Primair en Voortgezet Onderwijs te kunnen beschikken over een eigen kwaliteitsdocument dat standaard kwaliteitscriteria omschrijft, de Kwaliteitskader Huisvesting Kinderopvang. Deze criteria kunnen getoetst worden met een QuickScan die hierop perfect aansluit. Kinderopvang Sinne met hoofdvestiging in Leeuwaarden werkt mee aan deze ontwikkeling en laat in dit kader de kwaliteit van de huisvesting van een aantal locaties scannen.

Resultaat

 • Interactief toestingsinstrument om aantrekkelijke, gezonde en betaalbare huisvesting te bereiken
 • Handreiking voor strategische, taktische en operationele keuzes
 • Perfecte aansluiting van het kwaliteitskader op de Scan

Expert bij Waarborgfonds Kinderopvang
Maatwerkadvies en trainingen

Opdrachtgever Waarborgfonds Kinderopvang

Bekijk details

Workshop Kwaliteitskader Huisvesting Kinderopvang en workshop Verduurzaming in de Kinderopvang aangeboden door het Waarborgfonds Kinderopvang. De volgende cursus staat gepland op:

 • dinsdag 1 oktober 2019

Aanmelden a.j.b. bij het Waarborgfonds Kinderopvang. Dat kan via deze link. Bij Waarborgfonds Kinderopvang ondersteun ik bij maatwerkopdrachten op het gebied van huisvesting en duurzaamheid. Verder werk ik mee aan de ontwikkeling van het Kwaliteitskader Huisvesting Kinderopvang en geef ik de cursus over duurzaamheid. Kijk hier naar mijn profiel bij Waarborgfonds Kinderopvang voor meer informatie en voor het maken van een afspraak. waarborgfonds, kinderopvang, kwaliteitskader, huisvesting

Resultaat

 • QuickScan huisvesting
 • Hulp bij verduurzaming
 • Ontwikkeling Kwaliteitskader Huisvesting Kinderopvang

Duurzame wijken Leiden
Begeleiding leerlingen Technasium Da Vinci College Kagerstraat

Opdrachtgever Technolab Leiden

Bekijk details

In mei en juni kruipen 2 vwo-leerlingen van het Technasium Da Vinci Kagerstraat in Leiden in de rol van Manager Duurzaamheid. Ik kijk er naar uit om hun hierbij te helpen. In groepsverband gaan zij onderzoeken hoe duurzaam de wijken van Leiden zijn en wat er gedaan kan worden om de gemeente nog duurzamer te maken. Hiervoor krijgen ze ook hulp van de wijkambassadeurs. Technolab begeleidt het project en heeft mij gevraagd om aan te schuiven als duurzaamheidsexpert. Ik ga de leerlingen bij hun onderzoek begeleiden en handvatten geven om keuzes te maken. Hiermee kunnen ze goed onderbouwde beslissingen nemen. Ik wens alle leerlingen veel succes en hoop dat ze bij de eindpresentatie de gemeente Leiden (hier in de rol van opdrachtgever) kunnen overtuigen. Fijn dat het Da Vinci College Kagerstraat ook dit jaar weer de focus legt op milieu en duurzaamheid in het kader van de Technasium-opdrachten. Het project is een samenwerking van Technasium, de Gemeente Leiden en het Da Vinci College in Leiden.


Aanbeveling "Romy bracht dit project echt naar een hoger niveau." Lees verder

Resultaat

 • Bewustwoording voor duurzaamheid bij scholieren
 • Begeleiden van leerlingen met expertise uit de praktijk

Kwaliteitsscan kinderopvanglocaties
Een helder vertrekpunt met de Quickscan

Opdrachtgever Vlietkinderen

Bekijk details

Kinderopvang Vlietkinderen met hoofdvestiging in Voorburg wil de kwaliteit van hun 23 locaties verbeteren en beter kunnen managen. In het kader van deze doelstelling wordt een quickscan uitgevoerd op de 23 locaties. Deze quickscan verschaft inzicht in de huidige situatie.  Aan de hand van een vooropgestelde lijst met meetbare criteria (Prestatie-eisen) wordt elke locatie geïnspecteerd en worden de eigenschappen per gebouw vastgelegd. Hierbij wordt gekeken naar: ·         de functionele en ruimtelijk-visuele kwaliteiten van het gebouw ·         de kwaliteiten uit het oogpunt van gezondheid ·         en een aantal financiële aspecten.

Dank aan ingenieursbureau NewTech dat mij bij de uitvoering van de opdracht ondersteund heeft.


Aanbeveling "Bedankt voor het prachtige en vooral praktische eindresultaat, waar wij zeker mee aan de slag gaan!" Lees verder

Resultaat

 • Helder vertrekpunt en sturingsinstrument voor facilitair coördinator
 • Helder communicatiemiddel (De quickscan spreekt een voor alle betrokkene partijen (gebruiker, eigenaar, vastgoedadviseur) begrijpelijke taal.)
 • Identificeren van de meest urgente problemen in het kader van de huisvesting

Energiebesparing voor basischolen
stop de energieverspilling

Opdrachtgever VvE Noordhofland scholencomplex (in oprichting)

Bekijk details

In 2016 en 2017 gaan we door een aantal maatregelen het energieverbruik van de basisscholen De Vink en Het Kompas met substantieel omlaag brengen. Romy Schneider Vastgoedadvies zal de scholen bij dit traject begeleiden. Uit eerste onderzoeken is gebleken dat er een behoorlijk besparingspotentieel in het gebouw zit. Minder verbruik betekent minder kosten op je exploitatie. Stop de energieverspilling bespaar kosten Veel nieuwbouwscholen met duurzaamheidcertificaat worden alsnog met een hoge energierekening opgezadeld. De gebouwen zijn heel goed geïsoleerd en iedereen verwacht dan ook dat de energierekening omlaag zou moeten gaan. Vaak is de installatie (ventilatie, verwarming) niet goed afgestemd op de gebruikstijden. Hier valt veel winst te halen. Ook kan het zijn dat bij de aansluiting en de bemetering iets niet goed gaat. In 2016 willen wij de energierekening van het NH-scholencomplex significant omlaag brengen. Zit u ook met hoge energiekosten? Neem dan vrijblijvend contact op voor een adviesgesprek.

Resultaat

 • Doel: Zekerheid over een correcte bemetering en facturering
 • Doel: Geoptimaliseerde afstemming van de installatie op de gebruikstijden
 • Doel: Significant lagere energierekening

Future school - Duurzaam Da Vinci
Begeleiding leerlingen Technasium

Opdrachtgever Technolab

Bekijk details

Het Da Vinci College wil goed voorbereid zijn op de toekomst. Ze willen een aantrekkelijke school zijn die inspeelt op de technologische vooruitgang, de toenemende vraag naar duurzaamheid en nieuwe manieren van onderwijzen. In het kader van een onderzoek en ontwerpopdracht begeleid ik 3 HAVO leerlingen van het Technasium bij hun opdracht. Uiteraard gaan we in dit kader ook op energiejacht en kritisch kijken hoe duurzaam de school nu al is en wat er nog te verbeteren valt. Het project is een samenwerking van Technasium, de Gemeente Leiden en het Da Vinci College in Leiden.

Resultaat

 • Bewustwoording voor duurzaamheid bij scholieren
 • Begeleiden van leerlingen met expertise uit de praktijk
 • Een stap dichter bij de IDEALE SCHOOL

Een soepele start voor VvE
Onderwijs en sport onder een dak

Opdrachtgever VvE in oprichting (samenwerking met colocus)

Bekijk details

Procesbegeleiding van de toekomstige VvE partijen Bij de oprichting van een VvE komt er nogal wat bij kijken. De toekomstige eigenaren van de VvE moeten het eens worden over een aantal juridische stukken zoals de splitsingsakte en de splitsingstekeningen. Wij navigeren de partijen in het proces om de toekomstige interne rollen te verdelen en de eerste beleidsstukken zoals de demarcatielijsten, meerjarenonderhoudsplanning en exploitatiebegroting voor te bereiden. Daarnaast verzorgen wij de inkoop van het contractonderhoud. Tip: Download hier gratis Overzicht organen van de VvE en checklist takenverdeling.

Binnenklimaat Sluis

Ambassadeur Green Deal Scholen
Aantrekkelijke, gezonde en betaalbare scholen voor iedereen

Opdrachtgever Green Deal Scholen

Bekijk details

De scholen die ik wil zien in Nederland zijn AANTREKKELIJK, GEZOND en BETAALBAAR. Dat zijn gebouwen waar leerkrachten graag les willen geven, waar kinderen les krijgen in een omgeving die perfect aansluit op de onderwijsvisie van de school en ouders in de rij zullen staan om hun kinderen aan te melden. Kortom gebouwen waar iedereen jaloers op is. Kosten besparen op energie en verduurzaming van het gebouw zijn krachtige instrumenten om steeds dichter bij dit ideaalbeeld te komen. Want de meerderheid van de scholen scoort een dikke onvoldoende als het gaat om energiezuinigheid. Investeren in duurzaamheid levert op termijn weer geld op, omdat het gebouw zuiniger wordt. Daarnaast biedt huisvesting niet alleen voor een school, maar ook voor de gemeente een uitstekende mogelijkheid hun maatschappelijke verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaamheid waar te maken door zelf een inspirerend voorbeeld te zijn.   Lees meer over mijn werk als ambassadeur bij Green Deal Scholen of neem contact met mij op. Link ambassadeur Green Deal scholen


Aanbeveling "Jullie hebben laten zien dat verduurzaming van schoolgebouwen mogelijk is en hebben collega’s in het veld geïnspireerd om vergelijkbare stappen te zetten." Lees verder

Omgevingsvergunning verbouwing monumentale school

Opdrachtgever Haanstrabasisschool te Leiden

Bekijk details

Een deel van het gebouw aan de Stadhouderslaan 1b te Leiden zal in medegebruik gegeven worden aan de Haanstra basisschool. Het toekomstige gebruik vraagt om een aantal bouwkundige ingrepen. Omdat het gebouw is een gemeentelijk monument is moeten hiervoor vergunningen worden aangevraagd. Bouwhistorische waarde: De school werd in 1922 gebouwd. De architect was vermoedelijk A.T. Kraan uit Oegstgeest. De historische structuur en afwerking aan de binnenkant is in het 1922 gebouwde deel voor een groot deel intact gebleven. Voorbeelden zijn ornament in de tegelvloeren, de stucranden langs het plafond en de getrapt uitgemetselde lisenen in de gangen. De uitbreidingen na 1930 onderscheiden zich door een soberder uitvoering. Reversibel ingreep: Een monument ontleent veelal zijn waarde aan de bouwgeschiedenis. Latere wijzigingen of toevoegingen kunnen van groot belang zijn omdat de bouwgeschiedenis van een gebouw daaraan afleesbaar is. De voorgestelde toegevoegde afscheiding zal reversibel uitgevoerd worden. Dat betekend dat de ingreep weer ongedaan gemaakt kan worden zonder de monumentale waarde aan te tasten.


Aanbeveling "De ervaring en de kennis in verduurzaming op scholen weet zij feilloos om te zetten in een visie over duurzaamheid op lange termijn." Lees verder

Aanvraag voorziening indienen
Vervanging of renovatie?

Opdrachtgever Nutsbasisschool te Voorschoten

Bekijk details

Het schoolgebouw waar de Nutsbasisschool dateert van 1953. In de loop van de jaren heeft er op verschillende momenten een uitbreiding, aanbouw of verbouwing plaatsgevonden. Het grootste deel van het pand heeft inmiddels een leeftijd van 64 jaar en is hiermee (sterk) verouderd. De school staat voor een heel belangrijke keuze. Vervangende nieuwbouw of een levensverlengende renovatie. Ik heb het schoolbestuur begeleid met ruimtelijk, juridische en financiële analyses zodat zij een goede beslissing konden nemen en de aanvraag voor een voorziening in te kunnen dienen bij de gemeente.


Aanbeveling "Capabel, helder en gestructureerd. De missing link tussen concept en uitvoering." Lees verder

Resultaat

 • Advies op maat zodat het bestuur de juiste beslissing kon nemen
 • Heldere argumentatie die aansluit bij de huisvestingsverordening

Westergasfabriekhotel
Herbestemming van het voormalig stadsdeelkantoor in het Amsterdamse Westerpark naar duurzaam hotel.

Opdrachtgever Leeuwenpoort B.V.

Bekijk details

Projectmedewerking en project management support Het voormalige Stadsdeelkantoor op het terrein van de Westergasfabriek in Amsterdam (http://www.westergasfabriek.nl/) wordt komend jaar tot groen en duurzaam hotel omgebouwd. Dit gebeurt in samenwerking met Conscious Hotels. Het toekomstige hotel, dat naar verwachting eind 2017 open zal gaan, zal duurzaam worden in energie en materialen. Het bouwmanagement verzorgd Leeuwenpoort B.V., experts in de ontwikkeling van historisch vastgoed. Romy Schneider Vastgoedadvies ondersteund het bouwmanagement in de projectbegeleiding tijdens de definitieve ontwerpfase en de vergunningsaanvraag. Project management support op het gebied van planning, coördinatie projectpartijen en administratie zorgen voor een soepele verloop van de DO fase. Het ontwerp voor het rijksmonument in de Hollandsche Neorenaissancestijl wordt gemaakt door architectenbureau Hylkema Consultants (http://www.hylkemaconsultants.nl), een bureau dat zich gespecialiseerd heeft in monumentale gebouwen.


Aanbeveling "Romy heeft humor is volhardend en gedurende het proces altijd gericht op de inhoud." Lees verder

Resultaat

 • Ontzorgen van bouwheer en bouwmanagement
 • Soepele verloop van de DO fase binnen planning en kwaliteitseisen
 • Coördinatie bij de vergunningaanvraag

Noord Hofland scholencomplex
Projectbegeleiding en projectmanagement van bouwkundige werkzaamheden

Opdrachtgever Colocus

Bekijk details

Projectbegeleiding en projectmanagement van bouwkundige werkzaamheden voor het project NH-scholencomplex en coördinatie alsmede kwaliteitscontrole van de aannemer tijdens de uitvoering. Veraantwoordelijk voor:

 • Begeleiding van de uitvraag en contractvorming voor opdrachtgever
 • Planning van het project
 • Voeren van gebruikers overleggen met de schooldirectie
 • Opstellen van een kostenbeheersingstool
 • Toezicht en begeleiding tijdens de uitvoering

 


Aanbeveling "Romy is een fijne persoon om mee samen te werken in het bestuur. Ze neemt haar verantwoordelijkheden serieus en geeft op professionele wijze invulling aan de huisvestingszaken rondom de school." Lees verder

Een tweede leven voor de Moeder Godskerk te Voorschoten
Haalbaarheidsstudie en Business Case voor Herbestemming

Opdrachtgever Beheercommissie van de Parochie H. Laurentius en de Moeder Gods te Voorschoten

Bekijk details

De Moeder God’s kerk in Voorschoten is een  Rooms-katholieke kerk uit de jaren 60 gelegen in een wederopbouw woonwijk. Het ontwerp van de hoofdruimte heeft een bijzondere opzet. Het herinnert aan een Noord-Hollandse stolpboerderij: vierkant met een puntdak. Het altaar ligt in het midden van de vierkante ruimte. De monumentale kerktoren staat vrij. Het gebouw is een relatief zeldzaam voorbeeld van een moderne Katholieke Kerk in structuralistische bouwstijl en staat als beeldbepalend gebouw*) op de concept erfgoedlijst van Voorschoten. *) bron:  Structuur Cultuurvisie Voorschoten 2013-2028


Aanbeveling "Het is een genoegen om met architect Romy Schneider samen te werken. Ik heb haaar leren kennen als een kundig architect, die de verschillende facetten van haar professie, beheerst." Lees verder

Resultaat

 • Onderzoekrapport en uitwerking van 3 haalbare herbestemming- en ontwikkelconcepten.
 • Advies voor verdere stappen met gefundeerde financiële onderbouwing en risicoprofiel.
 • Inzicht in een haalbare verkoopopbrengst.

Begeleiding taxatie en scan taxatierapport

Opdrachtgever Beheercommissie van de Parochie H. Laurentius en de Moeder Gods te Voorschoten

Bekijk details

De parochie wil de actuele waarde van de kerk laten bepalen bij een erkende taxateur. Maatschappelijk vastgoed is vaak moeilijk te taxeren. Een beeldbepalend gebouw met specifieke functies is uniek in zijn omgeving. Taxatie op basis van vergelijkbare objecten in de buurt lukt dan niet. De juiste vraagstelling tav de verschillende waardebegrippen (marktwaarde, herbouwwaarde, WOZ-waarde, etc.) en waarderingsmethodes zijn van essentieel belang om tot een realistische taxatie te komen. Tip: Download hier gratis ‘Checklist voor een Taxatierapport’


Aanbeveling "Het is een genoegen om met architect Romy Schneider samen te werken. Ik heb haar leren kennen als een kundig architect, die de verschillende facetten van haar professie, beheerst." Lees verder

Resultaat

 • Goede voorbereiding dankzij taxatie checklist.
 • Soepele verloop van de taxatie.
 • De opdrachtgever kreeg een taxatierapport die precies aansluit aan zijn vraag.

Maatwerkadvies & Trainingen
Expert Waarborgfonds Kinderopvang

Opdrachtgever Waarborgfonds Kinderopvang

Bekijk details

Workshop Kwaliteitskader Huisvesting Kinderopvang en workshop Verduurzaming in de Kinderopvang aangeboden door het Waarborgfonds Kinderopvang. De volgende cursus staat gepland op:

 • dinsdag 1 oktober 2019

Aanmelden a.j.b. bij het Waarborgfonds Kinderopvang. Dat kan via deze link. Bij Waarborgfonds Kinderopvang ondersteun ik bij maatwerkopdrachten op het gebied van huisvesting en duurzaamheid. Verder werk ik mee aan de ontwikkeling van het Kwaliteitskader Huisvesting Kinderopvang en geef ik de cursus over duurzaamheid. Kijk hier naar mijn profiel bij Waarborgfonds Kinderopvang voor meer informatie en voor het maken van een afspraak. waarborgfonds, kinderopvang, kwaliteitskader, huisvesting

Pitch Fest #olland Creative - EXPO REAL München
Productie en organisatie van het event

Opdrachtgever BNA

Bekijk details

As part of Creative #olland the Royal Institute of Dutch Architects hosted a Pitch Fest on October 5th, 2017 for Creative Professionals and Real Estate Experts during the Expo Real fair in Munich. A unique chance for inspiration and business development. A networking opportunity for out-of-the-box thinkers and curious professionals. A meetup to develop unexpected solutions for the enormous metropolitan growth. #BNA asked mee to help them organizing the Pitch Fest #olland creative. It was an honour to do this. We made it a sparkling evening.  

Resultaat

 • Soepel verloop van het event door goede organisatie
 • Coördinatie van alle partijen (in Duits, Nederlands en Engels)
 • Een knallend "Pitch Fest"

UAR Leiden
projectleiding #uar

Opdrachtgever RAP Leiden

Bekijk details

Het RAP maakt een digitale architectuurgids Een architectuurgids als app voor smartphones, met een overzicht van monumenten, moderne architectuur, gesloopte gebouwen, nooit gerealiseerde gebouwen en thematische routes. UAR staat voor Urban Augmented Reality = Stedelijke Virtuele Realiteit.


Aanbeveling "Romy is een sprankelende humorvolle doelgerichte projectleider bij het RAP. Ze is gedreven en scherp op inhoudelijke details." Lees verder

Leids gebouw van de week
projectleiding #gvdw

Opdrachtgever RAP Leiden

Bekijk details

Onder de noemer: “Leer elke week een uniek Leids gebouw kennen! Deze week…” was dit 2 jaar lang en wekelijkse publicatie van het “Gebouw van de Week” dat vooral op de sociale media werd gepromoot. Op de website van RAP Leiden heeft het Gebouw van de Week een aparte rubriek in de kennisbank. Het initiatief van Gebouw van de Week is zeer enthousiast ontvangen. In 2015 is het bereik minimaal verdubbeld en vinden veel interacties op FB, Twitter en Linkedin plaats. Het team van Gebouw van de week was een opvolger van UAR en bestond uit ca 10 schrijvers, redacteurs, fotografen. De Leidse Amateurfotografenvereniging (LAFV) heeft op het gebied van fotografie een belangrijke bijdrage geleverd.


Aanbeveling "Romy is een sprankelende humorvolle doelgerichte projectleider bij het RAP. Ze is gedreven en scherp op inhoudelijke details." Lees verder

Resultaat

 • Archtectuureducatie voor een breed publiek
 • Wekelijkse publicatie van het “Gebouw van de Week”
 • Verdubbelen bereik op de social media in 2015
Feiten & Cijfers

Feit. Bewuster gebruik van kunstlicht kan verbruik halveren.

Feit. Eén graad minder warm bespaart 7% van de stookkosten.

Feit. Maarliefst 70% van de klimaatinstallaties is niet goed ingeregeld.

ROMY WORDT VERTROUWD DOOR